top of page

DEKLARASYON MISYON

Misyon High Expectations se pou ede elèv entènasyonal yo ak imigran yo vin pare pou kolèj ak karyè grasa ansèyman ansèyman Anglè ki santre sou etidyan, ki enteresan, ki baze sou rechèch; eksplore kilti Ameriken ak sosyete a avèk konfyans; epi elimine baryè nan atenn objektif akademik, ekonomik ak pèsonèl yo.

aaa.jpg

FONDATÈ

Lynn Leonard te resevwa yon diplòm Bachelor of Arts nan lang angle nan Suffolk University ak yon diplòm dwa nan New England School of Law. Li te kòmanse karyè legal li kòm konseye nan Massachusetts Commission Against Discrimination anvan li te louvri pwòp kabinè avoka li.

 

Lynn ap pratike lalwa pou 29 ane ak yon konsantre sou Dwa Sivil ak Timoun ak Lwa Fanmi. Sa gen ladann defans edikasyon pou jèn ki enplike nan tribinal ak litij nan ka diskriminasyon ki enplike elèv, anplwaye yo ak sistèm lekòl piblik la pou vyolasyon Tit II Lwa 1990 sou Ameriken andikape yo; Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964; Tit IX Amannman Edikasyon 1972; ak Seksyon 504 Lwa Reyabilitasyon 1973 la.

Konsantrasyon prensipal Lynn te mennen li louvri High Expectations an 2015. Nan edikasyon, tèm "High Expectations" anjeneral refere a nenpòt efò pou tabli menm estanda edikasyon siperyè pou tout elèv nan yon klas, lekòl, oswa sistèm edikasyon. Konsèp High Expectations baze sou kwayans filozofik ak pedagojik ke yon echèk pou kenbe tout elèv yo nan gwo atant yo efektivman refize yo aksè a yon bon jan kalite edikasyon, paske siksè edikasyon elèv yo gen tandans ogmante oswa diminye an relasyon dirèk ak atant yo. mete sou yo. Nan lòt mo, elèv ki espere aprann plis oswa fè pi byen jeneralman fè sa, pandan ke moun ki kenbe atant pi ba yo anjeneral reyalize mwens.  http://www.edglossary.org/education-system/

 

High Expectations defi tout elèv yo pou yo reyalize vrè potansyèl akademik yo epi fè pwogrè egalite aksè nan edikasyon ak travay pou imigran ak elèv entènasyonal atravè devlopman lang angle.     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad531905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad535-cf58cde

1217442803
1039721860
361563660
181022564
919006572
836878104
239159587
685802942
673250049
bottom of page